Välkommen till Årsmöte och årets första träff fredagen den 12 februari

ÅRSMÖTE

Vi börjar med föreningens årsmöte klockan 09.00-09.30 till vilket medlemmar är välkomna. Därefter tar ordinarie träff (09.30 incheckning och mingel) 09.40 – 10.30 under temat ”Idéverkstad” dit såväl medlemmar som gäster är välkomna.

Mötena kommer att ske via Zoom.

Om du har motioner som ska tas upp på årsmötet måste dessa vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Ärenden vid ordinarie årsmöte

1    Mötets öppnande

2    Val av mötesordförande

3    Upprättande och godkännande av röstlängd

4    Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsprotokollet

6    Godkännande av föredragningslistan

7    Godkännande att mötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna

8    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9    Föredragning av:

Revisorns berättelse

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust

10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11    Val av ordförande

12    Val av kassör

13    Val av sekreterare och övriga styrelseledamöter

14    Val av revisor och ersättare för denna

15    Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

16    Val av valberedning samt sammankallande i denna. Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter.

17    Förslag från styrelsen (propositioner)

18    Inkomna övriga förslag (motioner)

19    Övriga ärenden

20    Mötet avslutas

Frågor relaterade till årsmöte ställs till:
Ulrika, ulrika@schelwander.se,  070-280 56 37


NÄTVERKSTRÄFF ”idéverkstad”

Vi kickar igång 2021 med en idéverkstad.


Nu har vi klivit in i 2021 och ett nytt år med nya möjligheter ligger framför oss. Vi kommer att få starta upp året digital, men vi lever på hoppet och önskar att vi snart kan mötas igen fysiskt. 


Oavsett hur vi träffas är det viktigt ATT vi träffas för att stärka rollen som facilitator och utbyta kunskap. Vi kan konstatera att vår roll som facilitator och mötesledare är än viktigare och fått mer fokus idag än tidigare. 


Det är vi medlemmar som tillsammans skapar de bästa och mest givande träffarna, varför vi nu vill starta upp 2021 med en idéverkstad i ett Open Space format för att staka ut riktning och innehåll för året. Här tänker vi nytt, kanske utanför boxen och genererar nya teman, aktiviteter och former.

Vi ser fram emot att träffas på Zoom! Har du frågor om träffen är du välkommen att kontakta:
Ulrika, ulrika@schelwander.se,  070-280 56 37

När:  Fredagen den 12:e februari kl. 09.30 (incheckning och mingel) 09.40 – 10.30
Var:  Mötet kommer genomföras på Zoom.
Anmälan: Senast den 5:e februari. Glöm inte att ta chansen att bjuda in upp till 2 personer till idéverkstan.

Är du inte medlem men känner att det här intressant, är du välkommen att kontakta oss för att höra mer och bli medlem.